BOKNET
Beroeps Organisatie Kunstenaars

Bedrijfsschade- en extra kostenverzekering

Wat verzekert het?

Als een atelier door brand of een schadeoorzaak verloren gaat heb je als kunstenaar omzetverlies. De kunst die in het atelier stond is er niet meer. Je kunt de kunst niet verkopen en zult deze eventueel opnieuw moeten maken. Ook heb je te maken met extra kosten als gevolg van de schade.  De bedrijfsschadeverzekering en extra kostenverzekering bieden dekking voor dit soort schades.

Waarvoor ben je verzekerd?

Je bent alleen verzekerd voor gebeurtenissen die worden genoemd in de voorwaarden. Schade als gevolg van de volgende gebeurtenissen is verzekerd:
- Brand, ontploffing, blikseminslag, inductie
- Storm
- Diefstal na braak, gewelddadige beroving, vandalisme (na binnendringen van het pand), rellen, relletjes, opstootjes,
- Luchtverkeer
- Sneeuwdruk
- Olie (onvoorzien uitgestroomd)
- Rook en roetschade(plotseling uitgestoten door verwarmingsinstallaties)
- Aanrijdingsschade, omvallen van kranen, heistellingen, bomen
- Storing in de levering van elektriciteit
- Water, stoom en neerslag

Wat is niet verzekerd?

- Oorzaken en gebeurtenissen die niet genoemd worden in de voorwaarden
- Opzet en bewuste merkelijke schuld
- Aardbeving of vulkanische uitbarsting
- Schade als gevolg van vandalisme als het gebouw gekraakt is of gedeeltelijk leegstaat.

Wat is het verschil tussen een bedrijfsschadeverzekering en een extra kosten verzekering?

Een bedrijfsschadeverzekering dekt het risico van bedrijfstagnatie als gevolg van een verzekerde gebeurtenis (bijvoorbeeld brand of storm). De vermindering van de brutowinst wordt uitgekeerd door de verzekering.
Een extra kosten verzekering dekt de extra kosten die gemaakt moeten worden als gevolg van een verzekerde gebeurtenis. Bijvoorbeeld de huur van een ander atelier.

Hoe stel je het verzekerde bedrag vast? / Wat wordt uitgekeerd?

Het verzekerde bedrag bij een bedrijfsschadeverzekering wordt vastgesteld op basis van de brutowinst van je bedrijf. Je moet dit bedrag jaarlijks opgeven. Bij schade wordt dit bedrag uitgekeerd voor een maximale uitkeringsperiode van 52 weken.
Bij de extra kostenverzekering wordt het bedrag vastgesteld op basis van de extra kosten die je verwacht uit te geven. Bij deze verzekering is er geen sprake van onderverzekering. Ook deze verzekering heeft een maximale uitkeringsperiode van 52 weken.

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

Voorwaarden Extra Kostenverzekering


De Extra Kostenverzekering heeft geen aparte voorwaarden, maar bestaat uit een zogeheten 'clausule' die wordt geplaatst op de bijzondere voorwaarden van de Inventaris- en Goederenverzekering. Deze clausule luidt als volgt: "Onder extra kosten worden alle kosten verstaan, welke in redelijkheid gemaakt moeten worden om, binnen de grenzen van de bepalingen in de polisvoorwaarden, het bedrijf na een aan het gebouw of inhoud daarvan overkomen gedekte gebeurtenis, voort te zetten. De kosten van reconstructie van administratieve bescheiden (waaronder tekeningen e.d.) vallen hier niet onder. De vergoeding strekt zich uit over een periode van maximaal 52 weken, te rekenen vanaf het tijdstip van de gebeurtenis. De extra kosten vergoeden wij volledig tot maximaal het hiervoor verzekerde bedrag."

Wil je de verzekering afsluiten?

Je bent lid van BOK en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). (Als je dat nog niet bent, moet je dat eerst worden om de verzekering te kunnen afsluiten).

Het online aanvraagformulier vind je hier: Verzekeringen voor kunstenaars lid van BOK. Op het formulier wordt eerst gevraagd naar je gegevens en daarna kun je kiezen uit een of meerdere van de verzekeringen speciaal voor kunstenaars, waaronder de bedrijfsschade- en extra kostenverzekering.