Beroeps Organisatie Kunstenaars

Aanbestedingsleidraad Prijsvraag Landmark Hobbemaplein

Het Haagse Hobbemaplein is een belangrijk knooppunt tussen de Schilderswijk en Transvaal enerzijds en de winkelgebieden Haagse markt, Hobbemastraat en Paul Krugerlaan anderzijds. Om de verbinding tussen deze gebieden te markeren, schrijft de gemeente Den Haag in samenwerking met bewoners en ondernemers een ontwerpwedstrijd uit voor een landmark op het Hobbemaplein.

Ruim 30.000 Schilderswijkers, 16.000 Transvalers, honderden winkels en kramen, drie winkelgebieden en twee wijken maken samen één gebied onder de naam ‘Haags Veen’. Een titel die voor de mensen uit het gebied heel vanzelfsprekend is. Je hebt van oudsher namelijk Hagenaars en Hagenezen. Zand en veen. Schilderswijkers en Transvalers wonen op veen. Haags Veen.

Centrum en entree
Het Hobbemaplein is het epicentrum en tegelijkertijd ook de entree van dit dynamische gebied. Het ligt op de grens van de Schilderswijk en Transvaal, verbindt de Haagse Markt met de Hobbemastraat en Paul Krugerlaan. Duizenden auto’s, trampassagiers, fietsers en voetgangers komen er dagelijks langs. Zo’n belangrijk knooppunt verdient een parel die recht doet aan de entreefunctie en de verbinding van de gebieden verbeeldt. Een landmark waar bewoners en ondernemers trots op kunnen zijn en het gebied straks om bekend staat.

De gemeente Den Haag daagt geïnteresseerden uit om een landmark te ontwerpen en te realiseren op het Hobbemaplein. Een object dat een iconische waarde heeft voor Haags Veen en waar de buurt blij van wordt. Belangrijke kernwaarden zijn verbinding, eenheid en trots. Middels deze prijsvraag wil de gemeente Den Haag een partner vinden om dit mee te realiseren. 

Betrokkenheid bewoners
De gemeente Den Haag hecht veel waarde aan draagvlak en participatie van zowel bewoners als ondernemers uit het gebied. Om de wensen van deze groepen in kaart te brengen, heeft de gemeente daarom een reeks workshops op basisscholen en ateliers met de wijk georganiseerd. Alle ideeën, wensen en dromen die hier uit voort zijn gekomen, zijn verwerkt in het ‘Inspiratieboek Landmark Hobbemaplein’. Verzoek aan deelnemers is om zich te laten inspireren door de wensen en dromen van de inwoners van Haags Veen.

Verbinden gebieden
Het Hobbemaplein heeft het potentieel een verbindende schakel te worden tussen 

bewoners en bezoekers van Transvaal en Schilderswijk. Maar ook een fysieke verbinding tussen de winkelgebieden Haagse markt, Hobbemastraat en Paul Krugerlaan enerzijds en voorzieningen als het wijkpark, de kinderboerderij en bibliotheek anderzijds.

Een herkenbaar fysiek object kan deze personen en plaatsen op verschillende manieren verbinden, aanleiding tot ontmoeting en gesprek bieden, een gezamenlijke identiteit uitstralen en letterlijk richting geven. Hoewel het object dus verschillende plaatsen en personen moet verbinden, beperkt de fysieke locatie ervan zich tot het grasveld op het Hobbemaplein.

Prijs
De winnaar van de prijsvraag krijgt het exclusieve recht om, samen met de gemeente Den Haag, zijn of haar inschrijving te realiseren op de daarvoor bestemde locatie op het  Hobbemaplein. 

Na gunning van de prijs zal er een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging starten, waarin opdrachtgever en indiener samen afspraken, verantwoordelijkheden en de samenwerkingsvorm vastleggen. Gemeente Den Haag ziet in het doorontwikkelen van de inzending tot een daadwerkelijk realiseerbaar landmark een rol voor zichzelf weggelegd, als expert op de openbare ruimte in het gebied, haar kennis van de omgeving en de stakeholders. Deze rol is vooral toetsend van aard: op verschillende momenten wil de Gemeente Den Haag inzicht in hoeverre de realisatie nog in lijn is met de inschrijving zoals deze de prijsvraag gewonnen heeft. Indiener is gehouden aan deze samenwerking en is verplicht hieraan medewerking te verlenen.

Randvoorwaarden
Er zijn een aantal randvoorwaarden waaraan inzendingen dienen te voldoen. Inzendingen die niet aan één of meerdere van onderstaande voorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname:

Haalbaarheid
De inzending is realistisch, technisch haalbaar, te beheren en realiseerbaar binnen het beschikbare budget en de gestelde randvoorwaarden.

Verplaatsbaarheid
Het Hobbemaplein is een belangrijk verkeersknooppunt. In verband met een mogelijke grootschalige herinrichting van het plein in de toekomst moet het object eenvoudig te verplaatsen zijn. Van een regelmatige verplaatsing zal geen sprake zijn. Verplaatsing zal mogelijk enkel aan de orde zijn als het plein in de toekomst grootschalig wordt heringericht. 

Locatie
Het landmark dient te worden geplaatst op het groene grasveld op het Hobbemaplein (zie afbeelding 2). De omliggende verkeerstructuren mogen niet worden beïnvloed. 

Bestaande elementen
De aanwezige bomen en twee monumenten op het Hobbemaplein dienen in tact te blijven. Noch de installatie van het landmark, noch het object zelf mogen voor schade aan deze bestaande elementen zorgen. De monumenten mogen, indien t.b.v. het landmark gewenst, wel anders gepositioneerd worden. De daarvoor benodigde kosten dienen in de begroting te worden opgenomen. 

Veilig en hufterproof
Haags Veen is een kinderrijk gebied. Het landmark mag daarom geen gevaar vormen voor spelende kinderen en moet bestand zijn tegen vandalisme. Ook mag het landmark geen gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. De technische kwaliteit van het kunstwerk moet tenminste voldoen aan algemeen geldende en aanvaarde kwaliteitsnormen, die van een deskundig, goed en zorgvuldig handelend vakman mogen worden verwacht. 

Beheer(kosten)
Het kunstwerk moet zodanig zijn vormgegeven dat het goed te beheren is. Aandachtspunten zijn onder andere afwatering, gevaarlijke uitsteeksels, makkelijk af te breken delen, niet uitnodigen tot beklimming en molestbestendig. 

De beheerkosten van het landmark worden gedekt door de gemeente. Belangrijk is wel dat bij de inzending wordt aangegeven wat de globale kosten zijn en hoe het object zal moeten worden beheerd. 

Gebruik nuts-voorzieningen
Het landmark mag voor verlichting gebruik maken van het elektriciteitsnetwerk. Toepassingen die toegang tot watervoorziening behoeven zijn uitgesloten.

Referenties
De inzender heeft ervaring met het ontwerp en realisatie van vergelijkbare opdrachten (minimumwaarde referentieopdracht € 40.000,-) in een vergelijkbare stedelijke omgeving.

Rechten-vrij gebruik beeltenis
De winnende inzender geeft toestemming aan bewoners en ondernemers van Haags Veen om de beeltenis van de inzending kosteloos en zonder restricties te gebruiken.

Beoordelingscriteria & Jury
Alle inzendingen die aan de genoemde randvoorwaarden voldoen, worden door een jury beoordeeld. De jury bestaat uit:

Erik Pasveer Hoofd Stedenbouw en voorzitter ACOR (voorzitter)
Benno Tempel Directeur Gemeentemuseum Den Haag
Arno van Roosmalen Directeur Stroom
Farid Habib Voorzitter Businessclub Hobbema
Famile Arslan Advocate & bewoonster Schilderswijk
Derwisj Maddoe Beleidsadviseur/woordvoerder Bewonersorganisatie Transvaal Noord en Midden

Contactgegevens
Contactpersoon bij deze aanbesteding is de heer Robin van Maris. Het is niet toegestaan tijdens deze aanbestedingsprocedure rechtstreeks contact op te nemen met medewerkers van de opdrachtgever of benoemde juryleden over deze aanbesteding, anders dan uitsluitend met de hierboven vermelde contactpersoon. Overtreding hiervan kan uitsluiting van de aanbestedingsprocedure tot gevolg hebben.

Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer
Afdeling Inkoop
Postbus 12651
2500 DP Den Haag
Tel.nr. (06) 13 71 63 54
E-mail: Aanbesteden(at)DenHaag.nl
De volledige aanbestedingsleidraad is te downloaden op www.haagsveen.info 
11-10-17

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel geplaatst.

Laat je reactie achter:

Reageren? Vul de onderstaande * verplichte velden in.