Beroeps Organisatie Kunstenaars

LEDENREGLEMENT STICHTING BOK

Algemeen
a. Dit ledenreglement is van toepassing op de relatie tussen leden/deelnemers van BOK en de Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars, handelend onder de naam BOK.
b.
De Stichting BOK is een onafhankelijke stichting, opgericht bij notariële akte op 10-07-2012 te Smallingerland en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 55678726.
De deelnemers van de Stichting BOK worden hierna consequent ‘leden’ genoemd in de betekenis van Van Dale’s Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal: iemand die deel uitmaakt van een bepaalde kring'.
d.
Dit ledenreglement pretendeert niet een volledige vastlegging te zijn van alle aspecten die een rol kunnen spelen bij de relatie tussen BOK en zijn leden.
e.
Leden van BOK accepteren dit ledenreglement volledig en zonder voorbehoud.

Aanmelding voor het lidmaatschap
a. Het lidmaatschap van BOK staat uitsluitend open voor professionele kunstenaars en vormgevers.
b. Om lid te kunnen worden van BOK moet je een professionele kunstenaar zijn; een kunst- of grafische opleiding hebben afgerond óf beschikken over meerjarige ervaring in het kunstenaarsvak of het vormgevingsvak.
c.
Kunstenaars en vormgevers kunnen zich uitsluitend aanmelden als lid door het volledig invullen van het aanmeldingsformulier op de website www.boknet.nl en het verzenden daarvan aan het secretariaat van de Stichting BOK.
d.
Het lidmaatschap is, evenals de ledensticker en de BOK-ledenpas, strikt persoonlijk.
e. Het bestuur van BOK is bevoegd om nieuwe aanmelders zonder opgaaf van redenen te weigeren als lid. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Opzegging
a.
De duur van een lidmaatschapsperiode van BOK bedraagt, ongeacht of men per maand of per jaar betaalt, altijd een termijn van één jaar.
b.
Er geldt een opzegtermijn van één maand, dus een opzegging moet een maand voor het lopende jaar hebben plaatsgevonden. 
c.
Opzeggen kan uitsluitend per e-mail en wordt binnen 5 werkdagen door BOK bevestigd.
d. 
Het lid kan de voordelen van het lidmaatschap genieten tot het einde van de lidmaatschapsperiode, ongeacht de datum van opzegging.
e.
Ook de BOK-ledenpas is geldig tot de laatste dag van de lidmaatschapsperiode.

Contributie
a.
Leden betalen jaarlijks contributie voor hun lidmaatschap.
b.
Betaling van contributie is uitsluitend mogelijk met automatische incasso.
c. De contributiebetaling zal, behoudens de gevallen waarin speciale acties van toepassing zijn, in de eerste betaalperiode (de eerste maand of het eerste jaar) bestaan uit een bedrag dat wordt vastgesteld naar rato van het aantal dagen dat men in die periode daadwerkelijk lid is.
d. De jaarcontributie bedraagt € 50,- exclusief 21% BTW (€ 60,50 inclusief BTW).
e.
De eenmalige administratiekosten (kosten voor inschrijving, verwerking van gegevens, bevestiging van lidmaatschap, aanmaak en verzending van ledenpas en raamsticker) bedragen € 19,- exclusief 21% BTW ( € 22,99 inclusief BTW).
f.
BOK heeft het recht om de contributie aan te passen. Aanpassing van de contributie geeft geen recht op directe beëindiging van het lidmaatschap.

Ledenvoordelen
a.
Leden krijgen op de website www.boknet.nl diverse producten en diensten gratis of met korting aangeboden. Leden zijn niet verplicht van deze producten en diensten gebruik te maken.
b.
Rechten op kortingen en gratis diensten kunnen veranderen. Nieuwe rechten kunnen aangeboden worden, bestaande rechten kunnen beëindigd worden.
c. 
BOK heeft niet de plicht om veranderingen in het pakket aan ledenvoordelen op voorhand aan te geven.

Communicatie
a.
De contacten tussen BOK en zijn leden vindt merendeels plaats via e-mail. Om die reden moeten de leden van BOK een e-mailadres kenbaar maken waarop zij bereikbaar zijn.
b.
Als het e-mailadres van een lid verandert, moet dit aan BOK doorgegeven worden, binnen een redelijke termijn voordat de verandering plaatsvindt.
c.
De gevolgen van een niet werkend e-mail adres kunnen BOK nooit aangerekend worden en zijn, in gevallen dat dit leidt tot aantoonbare schade, voor rekening van het lid.

Persoonsgegevens
BOK houdt een bestand bij met gegevens van zijn leden. BOK behoudt zich het recht voor om een ledenlijst met naam, woonplaats, website en hoofddiscipline te publiceren op de website van BOK.

Samenwerking met derden
a.
BOK werkt samen met derden, ook wel ‘partners’ of ‘preferred suppliers’ geheten.
b.
Als een lid gebruik maakt van de diensten en/of kortingen op producten die door deze derden worden geleverd, is BOK noch aansprakelijk, noch gehouden aan nakoming van deze diensten en/of kortingen.

Overige bepalingen
a.
De bepalingen verwoord in dit ledenreglement, kunnen op elk moment zonder nadere aankondiging aangepast worden.
b.
Al gemaakte afspraken blijven van kracht met de condities welke van toepassing waren voor de aanpassing.
c.
Deze versie van het ledenreglement is van kracht met ingang van 22 oktober 2012.
d.
In onvoorziene gevallen zal door BOK naar redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld.
e. In gevallen van meningsverschillen over de interpretatie van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd, is het oordeel van BOK bepalend.
f. 
Op dit ledenreglement is het Nederlands recht van toepassing.